Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 41Wszystkich: 105458

Algorytmy z warunkami

Informatyka » zakres rozszerzony » Algorytmy z warunkami

 

Algorytm z warunkami

Jest to algorytm który zawiera instrukcję warunkową. W algorytmie z warunkami może wystąpić kilka alternatywnych ciągów działań. Wybór jednego z nich następuje w zależności od spełnienia (lub niespełnienia) warunku.

 

 

 

Postać instrukcji warunkowej w języku C++

      if (wyrażenie) instrukcja1;

lub

       if (wyrażenie) instrukcja1; else instrukcja2;

 

Działanie instrukcji warunkowej

Sprawdzana jest wartość wyrażenia - jeżeli jest prawdziwa (w C++ różna od 0), to wykonywana jest instrukcja1, jeżeli wartość wyrażenia jest nieprawdziwa to wykonywana jest instrukcja2 po słowie else (dla drugiej postaci).

 

Przykład instrukcji warunkowej

if (a==10) cout<<"a jest równe 10";

if (b>10) cout<<"b jest większe od 10"; else cout<<"b jest mniejsze lub równe 10";

if (c%2 ==0) cout<<"liczba jest parzysta"; else cout<<"liczba jest nieparzysta";

   

Operatory arytmetyczne

 

Operatory relacji i logiczne

 

Zastosowanie operatorów w instrukcji warunkowej

if (a == b) ...    - jeżeli a jest równe b to ...

if (a > b) ...    - jeżeli a jest większe od b to ...

if (a != b) ...    - jeżeli a jest różne od b to ...

if (a == 0 || b==0) ...   - jeżeli a jest równe 0 lub b jest równe 0

if (a == 1 && b==5 ...  - jeżeli a jest równe 1 i b jest równe 5

 

 Zadania do wykonania

  Zadanie 1.

Napisz program sprawdzający czy zmienna a, wprowadzona z klawiatury jest większa od 10.

  Zadanie 2.

Napisz program, który dla zmiennych a i b, wprowadzonych z klawiatury, sprawdzi która z nich jest większa.

  Zadanie 3.

Napisz program sprawdzający, czy osoba zapytana przez program o wiek jest pełnoletnia.

  Zadanie 4.

Napisz program sprawdzający czy zmienna liczba, wprowadzona z klawiatury jest parzysta.

 

 

Warunek istnienia trójkąta

W każdym trójkącie długość dowolnego boku jest mniejsza od sumy długości dwóch pozostałych boków.

Dla danych trzech odcinków o długości a, b, c można zbudować trójkąt, jeżeli:

a<b+c  i  b<a+c  i  c<a+b

 

  Zadanie 5.

Utwórz schemat blokowy algorytmu sprawdzania warunku trójkąta. Koniunkcję warunków logicznych zapisz w jednym bloku decyzyjnym.

 

  Zadanie 6.

Napisz program sprawdzający istnienie trójkąta, a następnie przetestuj jego działanie dla różnych danych.

 

Algorytm z warunkami zagnieżdżonymi

 

 

Przykładowy fragment programu z warunkami zagnieżdżonymi

 

if(x<10)

       cout << "mniejsze od 10" << endl;

else

      if(x>20)

              cout << "większe od 20" << endl;

      else

             cout << "pomiędzy 10 a 20" << endl;

 

Zadanie 7.

Napisz program sprawdzający dla danej osoby współczynnik BMI. Program powinien poprosić o podanie wagi w kilogramach i wzrostu w metrach osoby, wyliczyć współczynnik BMI, a następnie gdy zachodzi warunek:

-  BMI < 20   wypisać komunikat "Niedowaga"

-  20<= BMI <=25   wypisać komunikat "Waga prawidłowa"

-  25 < BMI <=30 wypisać komunikat "Nadwaga"

-  BMI >30 wypisać komunikat "Otyłość"

Wzór na obliczenie BMI = waga/(wzrost*wzrost)

 

Reklama