Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 16Wszystkich: 193794

Algorytmika i programowanie - wprowadzenie

Informatyka » zakres rozszerzony » Algorytmika i programowanie - wprowadzenie

 

Algorytm - to uporządkowany i uściślony sposób rozwiązywania problemu, zawierający szczegółowy opis wykonywanych czynności.

 

Sposoby zapisu algorytmów:

- opis słowny

- lista kroków

- schemat blokowy

- program komputerowy

 

Bloki stosowane do graficznej prezentacji algorytmów

 

Specyfikacja zadania (problemu) - jest opisem zadania, w którym wymienia się dane wejściowe i wyniki oraz związek między danymi a wynikami

 

Algorytm liniowy - algorytm w którym realizowany jest jeden ciąg działań.

 

Program komputerowy - to ciąg instrukcji języka programowania, realizujący dany algorytm.

 

Język programowania to zbiór określonych instrukcji i zasad składni, używanych do zapisywania tzw. kodu źródłowego programu.

 

Program może występować w dwóch postaciach:

- jako program źródłowy - postać zrozumiała dla programisty, zapisana w języku programowania

- jako program wynikowy - kod maszynowy, wykonywalny, zapisany w postaci ciągu instrukcji procesora

 

Kompilacja - tłumaczenie programu źródłowego na kod maszynowy

 

Struktura programu w języku C++

 

      #include       //deklaracja bibliotek 
      #include  
      using namespace std;

      ...            //deklaracja stałych
      ...            //deklaracja funkcji
   
      int main()
      {
   
          cout<<"Witaj świecie";  //część wykonawcza programu

       
          system("pause"); 
          return 0;

      }

 

Zmienna - w programie komputerowym to nazwana część pamięci komputera

 

Deklarowanie zmiennych w języku C++

                           opis_typu lista_zmiennych;

  • Deklarowanie zmiennych typu całkowitego:

                     int liczba;

                     int i, j, Suma;

  •  Deklarowanie zmiennych typu rzeczywistego:

                     float Srednia;

                     float a, b;

 

Nadawanie wartości  zmiennym

  • poprzez wprowadzenie ze standardowego wejścia        cin >> zmienna

                   cin >> liczba;

                   cin >> x >> y >> z;

  • poprzez instrukcję przypisania              zmienna = wartość;

                   liczba = 5;

                   obwod= 2*a+2*b;

 

 Wyprowadzanie komunikatów i wyników

                                cout << wartość

np:

         cout << "Tekst do wyświetlenia";

         cout << liczba;

         cout << a + b;

 

Przykłady programów

 

Przykład 1. Program wyświetlający napis "Witaj swiecie"

#include < iostream >
#include < cstdlib >

using namespace std;

int main(int argc, char** argv) {
    

            // To jest komentarz i nie jest przetwarzany przez kompilator


    cout<<"Witaj swiecie";   //wypisanie tekstu
    
    cout<<endl;                   //przejście do nowej linii

    system("pause");          //wstrzymanie wykonywania programu
    return 0;
}

 

Przykład 2. Program wyświetlający sumę dwóch liczb

#include < iostream >
#include < cstdlib >

using namespace std;

int main(int argc, char** argv) {
   
    int a;   //deklaracja zmiennej a
    int b;   //deklaracja zmiennej b
    int c;   //deklaracja zmiennej c
   
    a = 4;   //przypisanie wartości do zmiennej a
    b = 5;   //przypisanie wartości do zmiennej b
   
    c = a + b;   //obliczenie wartoęci zmiennej c
   
    cout<<"Wynik wynosi: "<<c;  //wypisanie tekstu i wartości zmiennej c
   
    cout<<endl;  //przejście do nowej linii
   
    system("pause");
    return 0;
}

 

Przykład 3. Program wyświetlający sumę dwóch liczb pobranych z klawiatury

#include < iostream >
#include < cstdlib >

using namespace std;

int main(int argc, char** argv) {
   
    int a;   //deklaracja zmiennej a
    int b;   //deklaracja zmiennej b
    int c;   //deklaracja zmiennej c
   
    cout<<"Podaj wartosc zmiennej a: ";      //wyświetlenie tekstu zachęty
    cin>>a;                                 //pobranie wartości zmiennej z klawiatury
   
    cout<<"Podaj wartosc zmiennej b: ";
    cin>>b;                                //pobranie wartości zmiennej z klawiatury
   
    c = a + b;   //obliczenie wartości zmiennej c
   
    cout<<"Wynik wynosi: "<<c;  //wypisanie tekstu i wartości zmiennej c
   
    cout<<endl;  //przejście do nowej linii
   
    system("pause");
    return 0;
}

 

Zadania do wykonania

 

Zadanie 1.

Napisz program obliczający pole powierzchni prostokąta dla danych boków a i b, wprowadzonych z klawiatury. Po uruchomieniu programu na ekranie powinny pojawiać się w kolejnych wierszach komunikaty: "Podaj bok a:", "Podaj bok b:". Po wykonaniu obliczeń w trzecim wierszu powinny wyświetlić się: napis "Pole prostokąta wynosi:" oraz wartość pola.

Zadanie 2.

Napisz program obliczający obwód prostokąta dla danych boków a i b, wprowadzonych z klawiatury. Po uruchomieniu programu na ekranie powinny pojawiać się w kolejnych wierszach komunikaty: "Podaj bok a:", "Podaj bok b:". Po wykonaniu obliczeń w trzecim wierszu powinny wyświetlić się: napis "Obwód prostokąta wynosi:" oraz wartość obwodu.

Zadanie 3.

Analogicznie do zadania 1 napisz program obliczający pole trójkąta.

Zadanie 4.

Analogicznie do zadania 2 napisz program obliczający obwód trójkąta.

Zadanie 5.

Analogicznie do poprzednich napisz program obliczający średnią ocen w szkole.

Zadanie 6.

Napisz program dla którego specyfikacja zadania ma postać:

Zadanie:

Fabryka produkuje rocznie os samochodów osobowych i dos samochodów dostawczych. Oblicz jaki procent produkcji stanowi produkcja samochodów osobowych oraz jaki procen produkcji stanowi produkcja samochodów dostawczych.

Dane:

Liczba naturalna os

Liczba naturalna dos

Wynik:

Liczba rzeczywista pr_os, określająca procent produkcji samochodów osobowych

Liczba rzeczywista pr_dos, określająca procent produkcji samochodów dostawczych

 

Reklama